فرمهای ارائه خدمات مجموعه‌ای از فرمها و اطلاعات مفید برای کاهش حضور فیزیکی و تسریع در انجام امورارباب رجوعان محترمطراحی شده‌است.

از اصلی‌ترین نکات آن آگاهی از خواسته ها و فرایند انجام امور می باشد. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه فرمهـای ارائـه خـدماترا به دو بخش کاربردی تقسیم کرده است که عبارتند از:


              :small_red_triangle_down:مدارک و مستندات جهت ارائه خدمت:small_red_triangle_down:                                         

:small_red_triangle_down:فرمها و دستورالعملهای نحوه ارائه خدمت:small_red_triangle_down: