فلوچارت وضعیت موجود فرآیندهای اختصاصی

  

فرآیند طبقه بندی مشاغل

فرآیند برقراری بیمه بیکاری

فرآیند بررسی حوادث ناشی از کار

فرآیند بررسی مشاغل سخت و زیان آور

 

                      کار5                                            کار6

 

 

                     کار7                                            کار7

بایگانی ماهیانه اخبار دی 1397 - اخبار استانی-اخبار ملی

اخبار دی 1397