ماموریت و اهداف کلی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

ماموریت و اهداف کلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

             سیاستگذاری و برنامه ریزی ، اعمال نظارت و انجام اقدامات قانونی به منظور تنظیم روابط کار ، حل و فصل مسائل و مشکلات جامعه کارگری ، حفظ و صیانت از نیروی کار ، افزای شسهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور و حمایت از توسعه اشتغال و نیز برقراری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه .