آدرس: خیابان شهید اشرفی اصفهانی - ساختمان سابق استانداری

                     شماره تلفنهای تماس : 37273016 - 37270231 - 37271432

                     نمابر: 37272455

                     کدپستی:  

  ----------------------------------------------------------------------------           

            پست الکترونیک : info@tavon-kar.ir