آدرس: خیابان شهید اشرفی اصفهانی - ساختمان سابق استانداری -                    کدپستی:  6713955474

                     شماره تلفنهای تماس :                                 - 37270334- 37273016  -37293160 - 37293170

                     نمابر:                                                                                                            37272455   

                     معاون اشتغال و کارآفرینی                                                                                 37270231

                     معاون امور تعاون                                                                                            37274003                         

                     معاون روابط کار                                                                                              37213885

                     معاون اجتماعی و فرهنگی  و ورزشی                                                                     37277094

                     معاون پشتیبانی                                                                                               37270890

                    اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان کرمانشاه                 38237202 - 38252402 - 38236064

 

  ----------------------------------------------------------------------------           

            پست الکترونیک : kermanshah@irimlsa.ir