ارتباط با کمیته سلامت اداری

برای ارتباط با بازرس کمیته سلامت اداری میتوانید با:

تلفن : 37275017 

همراه بازرس کمیته:09189213955

پست الکترونیکی :INFO@TAVON-KAR.IR

یا از طریق پستی:خیابان شهید اشرفی اصفهانی - ساختمان سابق استانداری 

در ارتباط باشید.