ارتباط با کمیته سلامت اداری

برای ارتباط با بازرس کمیته سلامت اداری میتوانید با:

تلفن :                                            08337277094

همراه بازرس کمیته:                           09188323882

پست الکترونیکی :   baleg.masumeh@yahoo.com

یا از طریق پستی:خیابان شهید اشرفی اصفهانی - ساختمان سابق استانداری 

در ارتباط باشید.