((حداقل مزد و مزایای قانونی کارگران در سال1396))

*حداقل دستمزد روزانه(309977 ریال)(ماههای 30 روزه 9299310 ریال) و (ماههای 31 روزه 9609287ریال)

*کمک هزینه مسکن ماهیانه (400000ریال)

*بن کارگری ماهیانه( 1100000 ریال)

*کمک هزینه عائله مندی هر فرزند(929931ریال)

*عیدی و پاداش برای یکسال سابقه کار 60 روز دستمزد مشروط بر آنکه از 90 روز حداقل دستمزد بیشتر نباشد و کمتر از یکسال به نسبت مدت کارکرد

*سنوات خدمت هر سال معادل یک ماه و هر ماه معادل 5/2روز آخرین حقوق

*مرخصی استحقاقی سالیانه با احتساب چهار جمعه جمعاً 30 روز

*مرخصی قابل ذخیره در صورت عدم استفاده سالیانه 9روز

*مبلغ هر ساعت کار عادی بر اساس حداقل دستمزد(42289ریال)

*مبلغ هر ساعت اضافه کار بر اساس حداقل دستمزد(59205 ریال)

*پایه سنواتی روزانه 17000ریال